RBTegels Groothandel

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden RB Tegels voor Zakelijke klanten 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden RB Tegels ”Groothandel in Tegels ” 

Indien en voor zover voor één of meerdere bepaalde soorten materialen of de verwerking 

van materialen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij af-wijken van de Algemene Voorwaarden. Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van 

toepassing. 

Artikel 1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met: 

Ondernemer: Natuurlijk of rechtspersoon ” RB Tegels” die bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt, die materialen levert, 

koper: de partij, niet zijnde consument, aan wie ondernemer aanbiedingen doet/ de partij met wie ondernemer een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/ of daartoe te verwerken producten, materialen: bouw- en afbouwmaterialen en/ of daartoe te verwerken producten, 

aanbieding: de door ondernemer aangeboden levering van materialen, 

order: order van koper tot levering van materialen door ondernemer, 

overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding, 

partijen: ondernemer en de koper gezamenlijk. 

Artikel 2. Toepassing 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle ( prijs ) aanbiedingen aan kopers en overeenkomsten tussen ondernemer en koper. 

2. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van ondernemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald. 

Artikel 3. Aanbod 

1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. ondernemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan 

is vermeld, tenzij ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn. 

2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ondernemer tegen een markt conforme prijs uitgevoerd. 

3. ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken 

van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd 

aan degene tot wie de aanbieding gericht is. 

4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder 

dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden. 

Artikel 4. Overeenkomsten 

1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van ondernemer ondertekend aan ondernemer retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door ondernemer bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de koper de aanbieding van ondernemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door ondernemer. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand 

indien ondernemer na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestigt. 

De inhoud van de orderbevestiging van ondernemer bepaalt de inhoud van de overeenkomst. 

3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waar 

bij de schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de 

omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs. 

Artikel 5. Prijzen 

1. Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer. 

2. Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. 

3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien ondernemer een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan 

te passen. 

Artikel 6. Levertijden, levering en risico 

1. De tussen ondernemer en de koper overeengekomen levertijden worden door ondernemer 

zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren. 

2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van ondernemer. 

3. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren. 

4. De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer en het geen is overeengekomen. 

5. Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen. 

6. Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd 

7. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van ondernemer en de schade 

van ondernemer indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken. 

8. Ingeval van aflevering franco werk ongelost zal ondernemer die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van ondernemer passende vervoermiddelen en onder de voorzodanigvervoer,naarhetredelijkoordeelvanondernemer,gebruikelijkevoorwaarden 

9. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is ondernemer niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor 

de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn. 

10. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft ondernemer de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van ondernemer of de door hem in geschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen. 

11. Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. 

12. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn. 

Artikel 7. Betaling 

1. De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door de ondernemer vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. 

2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan ondernemer de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld. 

3. Indien ondernemer, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke)invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van €500,00 te vermeerderen met BTW. 

4. Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente. 

5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke 

kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de koper 

geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen 

buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor 

het geval ondernemer op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het 

tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer. 

Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde 

enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan. 

2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale 

bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken. 

3. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is 

ondernemer gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van 

de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan 

medewerking verlenen. Koper verleent ondernemer onherroepelijke machtiging om 

daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. 

Artikel 9. Keuring en reclame 

1. De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk 

bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid 

en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen 

hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het 

claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 

uur na aflevering door koper schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld. 

2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur 

heeft de koper niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 4 

gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen 

van de leveranciers hiervan aan ondernemer. 

3. De geleverde producten aan de koper door de ondernemer dienen door de koper voor verwerking gecontroleerd te worden op fabricaat, type, kaliber, tono ( kleurnummer) en gebreken. Mogelijke gebreken dienen binnen 24 uur na levering schriftelijke gemeld te worden. Na deze periode nemen wij geen klachten in behandeling. 

4. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de 

levering door ondernemer zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de 

overeenkomst. Koper zal conform deze voorschriften handelen. 

6. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de 

overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare 

tekortkomingen indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming 

redelijkerwijs had kunnen ontdekken de ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt 

onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de 

tekortkoming werd geconstateerd. 

7. De rechten van de koper als genoemd in lid 6 vervallen in elk geval na verwerking van 

de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het 

verwerkingsproces. 

9. Reclamaties op verwerkte producten die door de ondernemer aan de koper zijn geleverd worden niet in behandeling genomen. 

Artikel 10. Retourzendingen 

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen. 

Artikel 11. Zekerheid 

1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal 

nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam 

en in de door ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan 

te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet 

heeft voldaan, is ondernemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten. 

2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe 

strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen 

direct opeisbaar. 

3. Heeft ondernemer de materialen reeds verzonden voordat aan ondernemer omstandig 

heden blijken op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de 

koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de 

materialen aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document 

in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. 

Ondernemer dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met 

nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en garanties 

1. De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere 

andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat 

nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van 

soortgelijke materialen, zulks ter keuze van ondernemer en voor zover ondernemer in 

staat is om soortgelijke zaken te leveren. 

2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, 

stagnatieschade, vertraging van de bouw (vertragingskosten), verlies van orders, winstderving, verwerkingskosten, sloopkosten, reparatiekosten en dergelijke. 

3. In geval van levering van producten door ondernemer die hij van derden heeft gekocht, 

verstrekt ondernemer op deze producten geen garantie aan de koper of derden. 

4. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schadeaanspraken, reclameringen of garantieaanspraken door koper of derden op verwerkte producten die door de ondernemer aan de koper zijn geleverd. 

5. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schadeaanspraken door koper of derden op verwerkte producten die door de ondernemer aan de koper zijn geleverd. 

6. Indien ondernemer door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de 

koper ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er 

sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer. 

7. Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie of reclameringen in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan. 

8. Indien de koper de ondernemer kan aanspreken op de door ondernemer afgegeven 

garantie is de ondernemer nimmer aansprakelijk voor vervanging- en herstelschade, vervanging- en herstelkosten, gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade zoals in artikel 12 lid 2 staat vermeld ; Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, 

stagnatieschade, vertraging van de bouw (vertragingskosten), verlies van orders, winstderving, verwerkingskosten, sloopkosten, reparatiekosten en dergelijke. 

9. Indien de koper de ondernemer kan aanspraken op de door de ondernemer afgegeven garantie gaat de aansprakelijkheid nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van ondernemer en voor zover ondernemer in 

staat is om soortgelijke zaken te leveren. 

Artikel 13. Einde overeenkomst 

1. Ondernemer kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden: 

a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien 

de koper niet tijdig de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in 

ontvangst neemt; 

b. In geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt 

verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering 

natuurlijke personen; 

c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet 

of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd; 

d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van ondernemer om zekerheid te 

verschaffen overeenkomstig artikel 11. 

2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een 

der afleveringen door ondernemer aan de koper, ondernemer een gegronde reden geeft om 

te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan ondernemer, mits binnen een redelijke termijn, de 

overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren. 

3. Ondernemer kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren 

tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door ondernemer 

geleden verlies en de gederfde winst. 

4. In geval ondernemer de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al het 

geen ondernemer uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond 

opeisbaar zijn. 

Artikel 14. Overmacht 

1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn 

leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt. 

2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar 

Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht 

voor ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, 

breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, 

overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven 

met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor 

vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers 

waarvan ondernemer de materialen betrekt. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Alle door ondernemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands 

recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van 

dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden. 

2. Eventuele geschillen tussen ondernemer en koper zullen worden berecht door de 

bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ondernemer. 

Bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden voor keramische wand- en vloertegels 

en aanverwante artikelen 

Artikel 1. Haarscheuren 

Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden geleverd. De koper dient de producten die door de ondernemer zijn geleverd te controleren voor verwerking op haarscheuren. Na verwerking van de geleverde producten kan geen aanspraak worden gemaakt door de koper of derden aan de ondernemer. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaarding van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding. 

Toelichting 

Haarscheuren in geglazuurde materialen treden op wanneer een spanningsverschil 

ontstaat tussen de glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag. Door de producenten 

van geglazuurde tegels wordt, gezien de veelheid van factoren die tot optreden van 

spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie voor haarscheuren gegeven. 

Artikel 2. Hoedanigheid 

De gehele partij of een tegelsoort daaruit, waartegen de koper bezwaar heeft gemaakt, 

moet totdat de verkoper deze bezwaren heeft onderzocht –hetgeen hij met spoed 

verplicht is te doen- in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt 

gelaten te worden. 

Artikel 3. Hoeveelheid 

De aantallen worden aangegeven per vierkante,strekkende meter of per stuk, in de regel 

zoals de betreffende fabrikant aangeeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. 

Artikel 4. Hoogglans en gepolijste vloertegels 

De ondernemer verstrekt absoluut geen garantie op hoogglans en gepolijste vloertegels aan de koper of derden. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schadeaanspraken, reclameringen of garantieaanspraken door koper of derden op verwerkte hoogglans en gepolijste vloertegels die door de ondernemer aan de koper zijn geleverd. 

Toelichting 

De oppervlakte van hoogglans en gepolijste vloertegels is veel kras en slijtgevoeliger dan van matte gres-porseleinen keramische tegels, daarnaast is de kans op intrekken van vuil en anderen in de oppervlakte van de hoogglans en gepolijste tegels groot. Hierdoor geeft de ondernemer geen garantie aan de koper of derden op krassen, slijtage en intrekken van vuil en anderen op of in de oppervlakte van de hoogglans en gepolijste vloertegels.